КОДЕКС ДІЛОВОЇ ЕТИКИ МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ ПП «ГРУПА БРАСС»

КОДЕКС ДІЛОВОЇ ЕТИКИ МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ ПП «ГРУПА БРАСС»

Наведений далі Кодекс розроблений на загальних зборах колективу клініки «БРАСС», разом з консультантом міжнародної організації SES (м. Бонн, Німеччина) п. Хорст Єшке, спільно з Всеукраїнською Мережею Доброчесності та Комплаєнсу (//unic.org.ua/) за сприяння ГО «Клуб ділових людей України» (//bc-club.org.ua/) у вересні 2020 року. Від того часу цей документ є дороговказним орієнтиром в роботі менеджменту та всього персоналу нашої організації.

1. Вступ

На кого поширюється дія цього Кодексу

1.1. Цей Кодекс встановлює норми поведінки медичного центру ПП «Група БРАСС». Дотримання норм поведінки, визначених у цьому Кодексі, є обов’язковим для кожного працівника Компанії та всіх осіб, які діють від імені Компанії (далі разом для цілей цього Кодексу – “Співробітники”).

1.2. Всі Співробітники мають ознайомитися з цим Кодексом та неухильно дотримуватися його вимог. Дотримання вимог цього Кодексу та слідування цінностям Компанії при виконанні Співробітниками їх обов’язків є вкрай важливим для успішного досягнення цілей Компанії, а також для підтримання та просування репутації Компанії як доброчесного учасника бізнес-спільноти. Компанія також очікує виконання застосовних вимог цього Кодексу її підрядниками, субпідрядниками та іншими особами, які виконують роботи чи надають послуги на замовлення Компанії та в її інтересах (далі – «Треті особи»). У зв’язку з цим, Співробітники, при взаємодії з Третіми особами, мають докладати зусиль для донесення їм застосовних до них вимог Кодексу, цінностей Компанії та прийнятих Компанією норм етичного ведення бізнесу.

Питання та пропозиції щодо Кодексу

1.3. Компанія заохочує Співробітників у разі необхідності ставити питання щодо виконання вимог цього Кодексу, а також виступати з пропозиціями щодо вдосконалення етичного середовища в Компанії. Ви можете звертатися з такими питаннями та пропозиціями до директора Онищука Станіслава Юрійовича.
(далі – «Уповноважений»).

Повідомлення про порушення

1.4. Співробітник, у разі виявлення фактів чи отримання інформації про підозрюване порушення іншими Співробітниками цього Кодексу або норм антикорупційного законодавства, невідкладно повинен повідомити про це Уповноваженого або направити повідомлення (в тому числі анонімне) шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту brassgroup@ukr.net

1.5. Компанія гарантує ретельне вивчення кожного повідомлення про порушення цього Кодексу, неупереджену оцінку наданої інформації згідно з цим Кодексом і законодавством, а також вжиття заходів щодо притягнення порушників до відповідальності.

1.6. Кожен працівник несе відповідальність за дотримання правил, викладених у цьому Кодексі правил поведінки.

1.7. Кожен працівник повинен бути знайомий зі змістом Кодексу поведінки та дотримуватися діючих правил.

1.8. За своєю поведінкою керівники є моделлю для для всіх працівників. З іншого боку, працівники можуть та повинні звертатися до керівника, якщо вони сумнівається у застосуванні правил Кодексу поведінки.

1.9.  Керівництво разом з кожним співробітником відповідають за контроль за дотриманням норм та Кодексу поведінки клініки «БРАСС».

1.10. Якщо котрийсь працівник серйозно порушив правила Кодексу поведінки, кожен інший працівник, якому стало відомо про це, повинен негайно повідомити директора. Всі такі повідомлення є суворо конфіденційного характеру. Конфіденційність визначається відповідними організаційними та технічними заходами. Генеральний директор також несе відповідальність за нерозголошення анонімності особи, яка повідомила про факт зловживання чи порушення, та зобов’язаний забезпечити цю анонімність.

1.11. Інтереси порушника (потенційного) щодо захисту його особистих прав повинні дотримуватися. Інформація повинна давати можливість керівництву клініки «БРАСС», в інтересах працівників, пацієнтів, клієнтів та ділових партнерів, вчасно реагувати на це та вживати засобів захисту.

1.12. Така інформація може бути використана співробітниками та керівництвом, для допомоги компанії «БРАСС» і в майбутньому, оскільки це сприятиме репутації цілісного та надійного партнера (медичного закладу).

Захист від переслідувань

1.13. До будь-якого Співробітника, який/яка добросовісно повідомив/ла про порушення норм цього Кодексу чи антикорупційного законодавства іншим Співробітником чи Третьою особою, не можна застосовувати дисциплінарні та інші санкції. Компанія також гарантує захист таких Співробітників від переслідувань зі сторони керівництва та колег (зокрема, від агресії, дискримінації, неналежної оцінки діяльності, несправедливої відмови у підвищенні на посаді, замороження чи зниження зарплати, понаднормових або специфічних робочих завдань) у зв’язку із зазначеними повідомленнями або наміром здійснити повідомлення.

Відповідальність

1.14. Керівник декларує нульову терпимість до порушення вимог цього Кодексу та обмежень, передбачених антикорупційним законодавством. Порушення Співробітниками вимог цього Кодексу (зокрема, недобросовісні повідомлення про дії інших Співробітників) тягне за собою відповідні дисциплінарні заходи (включаючи звільнення) чи припинення цивільних правовідносин. Порушення деяких норм цього Кодексу можуть мати наслідком притягнення співробітника до адміністративної, цивільної або кримінальної відповідальності.

1.15. Недотримання вимог цього Кодексу Третьою особою може мати наслідком припинення з ним співпраці з боку Компанії.

1.16. Компанія декларує повну нетерпимість до пропонування, давання, вимагання, погодження отримати чи отримання неправомірної вигоди (хабарів), як у публічній сфері, так і у взаємовідносинах з приватними компаніями.

1.17. Співробітники не мають права прямо чи опосередковано здійснювати будь-які неофіційні платежі, незалежно від їх розміру, у відповідь на пропозицію Державного службовця чи з ініціативи Співробітника, з метою забезпечення та/або прискорення виконання звичайних або необхідних дій та/або надання послуг, які Компанія та/або Співробітник має законне право отримувати, не здійснюючи такий платіж.

1.18. Цей кодекс містить найважливіші правила та принципи поведінки, які застосовуються до всіх співробітників та керівників медичного центру ПП «Група БРАСС», і їх обов’язково слід дотримуватися.

1.19. Кодекс поведінки слугує працівникам та керівникам найосновнішою та найнеобхіднішою етичною та юридичною вимогою, якою вони керуються у своїй роботі та повинні бути обізнані про них для того, щоб дати орієнтири у повсякденному діловому житті. Спеціальні положення законів, нормативно-правових актів, трудових договорів, корпоративних правил та договорів, внутрішніх директив (зокрема процедурних інструкцій, правил безпеки та якості) тощо залишаються без змін.

2. Ключові терміни

Терміни, що використовуються у цьому Кодексі, мають наступне значення:

2.1. «Приватний інтерес» означає будь-який інтерес Співробітника, що передбачає вигоду майнового або немайнового характеру, в тому числі зумовлений стосунками Членів сім’ї, тісними дружніми чи іншими стосунками з фізичними чи юридичними особами, зокрема інтерес, що виникає у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

 Кожен працівник є відданий інтересам компанії. Існують ситуації, коли особисті чи власні фінансові інтереси співробітника чи пов’язаних із ним осіб стикаються з інтересами компанії «БРАСС». Укладення контрактів та забезпечення замовлень для компанії є виключним пріоритетом при прийнятті рішень щодо дій в ситуаціях конфлікту інтересів.

2.2. «Подарунок» – будь-яка цінність, наприклад, гроші та їх еквіваленти (подарункові сертифікати, купони чи ваучери тощо), інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, яка надається/одержується безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової.

3. Місія / Цілі та цінності

3.1. Місія медичного центру ПП «Група БРАСС» – давати можливість людям, які хочуть виглядати та почувати себе молодими – отримувати безпечні медичні послуги від команди професіоналів з використанням новітнього світового досвіду та технологій.

3.2. Цілі сталого розвитку

Розуміючи свою роль як інноваційної та соціально-відповідальної компанії, яка прагне посилювати інтеграцію в економічну систему нашого міста, регіону, України, Європи та Світу вцілому, як компанії, яка хоче діяти відповідально перед своїм оточенням, ми свідомо вибираємо курс на наближення наших цілей до Цілей сталого розвитку (англ. Sustainable Development Goals).

Сталий розвиток (англ. Sustainable development) – загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.  Це розвиток, який задовольняє потреби нинішнього покоління без шкоди для можливості майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби. «Цілі сталого розвитку» (відомі також як Глобальні цілі) ухвалені на Саміті ООН зі сталого розвитку. Ухвалені на період від 2015 до 2030 року і нараховують 17 Глобальних цілей.

3.3. Цінності медичного центру ПП «Група БРАСС»:

– здоров’я та безпека пацієнта та лікаря;

– якість – ми впевнені, що право на існування на ринку має тільки та медична установа, яка надає професійні медичні послуги;

– різноманітність – ми розуміємо, що одну і ту ж проблему можна вирішити різними способами. Серед різних варіантів ми обираємо той, який найкраще підходить в кожній конкретній ситуації;

– ентузіазм – кожна процедура виконується з любов’ю, в неї вкладається душа. Кожна процедура робиться так, ніби самому собі;

– співпраця – будь-які виклики ми обговорюємо та вирішуємо колегіально;

– відповідальність – ми колектив, в якому кожен з нас несе відповідальність за свої особисті дії, а також розділяє відповідальність всієї команди;

– особисті якості – завжди залишатися людиною.

4. Конфлікт інтересів

4.1. Співробітники повинні уникати Конфлікту інтересів – ситуацій, коли їх Приватний інтерес перешкоджає (або може перешкодити) неупередженому виконанню ними їх повноважень в інтересах Компанії.

Прикладами ситуацій, які можуть призвести до Конфлікту інтересів, є:

 • використання інформації, отриманої при виконанні повноважень у Компанії, з метою отримання особистої вигоди.

4.2. Про усі випадки щодо наявності впливу, фінансових вигод та інших ситуацій, що сприяють виникненню Конфлікту інтересів, Співробітники повинні невідкладно повідомляти Уповноваженого.

4.3. Компанія гарантує, що інформація про всі Конфлікти інтересів буде всебічно та неупереджено розглядатися, аналізуватися та перевірятися Уповноваженим та, за необхідності, Керівником. Співробітники мають сприяти Уповноваженому в перевірці вказаної інформації. При цьому загальнодоступна інформація щодо Співробітників (в тому числі доступна в соціальних мережах) може розглядатися в якості допустимого доказу існування Приватного інтересу чи інтересів їх Членів сім’ї.

4.4. Уповноважена особа Компанії повинна провести спільну зустріч зі Співробітником та у неупереджений спосіб розглянути інформацію щодо ситуації навколо Конфлікту інтересу з метою його належного врегулювання.

4.5. Компанія може вдатися до низки заходів (окремо або в поєднанні) для врегулювання Конфлікту інтересів, включаючи:

 1. надання Співробітником відомостей про відмову від Приватного інтересу, що спричинив Конфлікт Інтересів;
 2. обмеження Співробітника у доступі до інформації про діяльності Компанії, яка може стосуватися Приватного інтересу;
 3. усунення Співробітника від виконання завдання, прийняття рішення / підписання правочину / вчинення дій, на які вже поширюється або може поширюватися Конфлікт інтересів;
 4. перегляд повноважень Співробітника;
 5. застосування зовнішнього контролю щодо відповідних функцій (повноважень) Співробітника, дій та процесу прийняття рішень;
 6. переведення Співробітника на іншу посаду чи припинення трудових відносин або співпраці, якщо іншим шляхом Конфлікт Інтересів не можна врегулювати;
 7. відмова Компанії від послуги, питання чи діяльності, які пов’язані із Конфліктом інтересів, якщо Конфлікту інтересів не можна запобігти або його неможливо ефективно врегулювати в інший спосіб.

4.6. Всі рішення щодо питань врегулювання / усунення наслідків Конфлікту інтересів повинні бути письмово оформлені та зберігатися в документації Компанії.

Керівник або уповноважена ним особа може довести до відома всіх Співробітників, якщо це доречно, інформацію про Конфлікт інтересів окремих Співробітників та інформувати всіх Співробітників про кроки, які Компанія зробила для врегулювання Конфлікту інтересів.

4.7. Керівник Компанії повинен забезпечити відсутність прямого або непрямого підпорядкування між Співробітниками у випадках, коли вони є Членами сім’ї або мають близькі особисті стосунки.

5. Подарунки та прояви гостинності

5.1. Всі пожертви, а також спонсорські внески, повинні відповідати вимогам закону та правилам внутрішнього розпорядку клініки «БРАСС».

5.2. Клініка «БРАСС» не робить жодних пожертв, які можуть завдати шкоди репутації «БРАСС» – політичним організаціям, партіям, окремим політикам чи іншим установам.

5.3. Клініка «БРАСС» робить пожертви лише на добровільній основі та без очікування розгляду. Ми слідуємо всім законним вимогам щодо пожертвувань, їх документального оформлення, а також до сплати податків за них.

Необхідно дотримуватися таких правил:

– Пільги чи подарунки можуть бути прийняті лише в тому випадку, якщо вони малоцінні та надаються або надаються добровільно та без очікування будь-яких зворотних дій або особливого ставлення. Що стосується колективно узгоджених норм, то це, зокрема, обмеження, які повинні дотримуватися. Цей документ застосовує обмеження суми 100,00 грн. в якості подяки.

Подарунки або запрошення повинні бути дозволені для ділових цілей і в розумних межах. Це стосується як прийому, так і пропозицій подарунків та запрошень.

– Непропорційні пропозиції в цьому плані можуть розглядатися як неналежне стимулювання до придбання продуктів чи послуг. Тут потрібна чутливість до дуже високого ступеня. Прийнятними є звична гостинність або запрошення (наприклад, їжа в рамках бізнес-зустрічей).

Що стосується інших пропозицій, то в БРАСС слід суворо дотримуватися вимог цих правил.

6. Взаємодія з Третіми особами

6.1. Компанія нетерпимо ставиться до відмивання коштів, порушення законодавства щодо економічних санкцій та порушення законодавства про запобігання корупції. Треті особи повинні утримуватися від будь-якої незаконної діяльності у відносинах з Компанією. Третій особі під час взаємовідносин із Компанією заборонено надавати, обіцяти або пропонувати матеріальну чи нематеріальну вигоду Співробітникам або Членам сім’ї.

6.2. Співробітники, що відповідають за взаємодію з Третіми особами, зобов’язані під час залучення Третіх осіб вжити заходів для з’ясування наступного:

 1. у залученні Третьої особи є комерційна необхідність для Компанії;
 2. Третя особа, має необхідний досвід та кваліфікацію у відповідній сфері;
 3. Третя особа отримуватиме справедливу винагороду за послуги або роботи, або товари, що надаються, виконуються або постачаються для Компанії;
 4. всі транзакції, що стосуються виконання договору з Третьою особою, належним чином задокументовані;
 5. у залученні Третьої особи відсутній Конфлікт інтересів.

6.3. У договір Компанії із Третьою особою мають бути включені положення, що відповідають наступним умовам :

 1. договір повинен містити точний опис товару або послуг, що надаватимуться;
 2. платежі повинні здійснюватися Компанією виключно на банківські рахунки Третьої особи;
 3. Порушення Третьою особою положень цього Кодексу є підставою для припинення співпраці.

6.4. Співробітникам при взаємодії із Третіми особами забороняється:

 1. вимагати або отримувати від Третіх осіб будь-яку матеріальну чи нематеріальну вигоду для себе чи для Членів сім’ї у зв’язку із здійсненням своїх повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями;
 2. організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з Третіми особами (її представниками або посадовими особами), якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені договором з Компанією чи чинним законодавством;
 3. впливати прямо або опосередковано на рішення представників чи посадових осіб Третьої особи з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для Членів сім’ї.

7. Відмова Співробітників від виконання неправомірних наказів

7.1. Співробітники повинні утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва Компанії, якщо такі рішення чи доручення суперечать законодавству або положенням цього Кодексу.

У разі отримання для виконання вказаних рішень чи доручень, Співробітник повинен негайно повідомити про це Уповноваженого або Керівника.

8. Участь Співробітників у політичній діяльності

8.1. Компанія визнає право Співробітників на участь у законній політичній діяльності у вільний від роботи час або поза зайнятістю в Компанії. Співробітники можуть публічно висловлювати свої погляди щодо питань державного чи суспільного значення, проте за будь-яких обставин повинно бути чітко зрозуміло, що висловлювані погляди не є поглядами чи позицією Компанії.

8.2. Під час участі у законній політичній діяльності Співробітникам забороняється використовувати будь-які матеріальні та грошові ресурси Компанії, об’єкти її інтелектуальної власності, а також назву та логотип Компанії.

8.3. Співробітники протягом 30 робочих днів повинні повідомити Уповноваженогоу разі наміру висувати свою кандидатуру на виборах або претендувати на посаду державної служби чи на службу в органі місцевого самоврядування для того, щоби була проведена оцінка можливого впливу такої участі Співробітника на його обов’язки в Компанії та ймовірність виникнення конфлікту інтересів.

8.4. У разі зайняття Співробітником посади державної служби чи в органі місцевого самоврядування, іншим Співробітникам забороняється в будь-який спосіб спонукати такого колишнього Співробітника використовувати його політичний вплив в інтересах Компанії.

9. Захист майна та коштів Компанії

9.1. При використанні майна та ресурсів клініки «БРАСС» (наприклад, телефон, ПК, Інтернет) слід керуватися посадовими інструкціями.

9.2. Кожен Співробітник несе відповідальність за захист майна та коштів Компанії від втрати, крадіжки, нецільового використання або шахрайства (наприклад, підробка чи несанкціонована зміна фінансового або банківського документу, порушення при прийомі коштів та їх звітності чи інших фінансових операціях тощо). Все майно Компанії повинно використовуватись для законних бізнес-цілей.

9.3. У виняткових випадках Керівник Компанії може дозволити Співробітнику використовувати майно або кошти Компанії для особистих потреб. Забороняється використання матеріальних або нематеріальних активів Компанії для отримання особистої вигоди.

9.4 Власність компанії повинна бути захищена від втрат, пошкоджень та крадіжок. До власності компанії належать не лише майнові, але й нематеріальні права (інтелектуальна власність / програмне забезпечення).

9.5. Кожен працівник несе відповідальність за охорону майна компанії.

9.6. Майно компанії та інші активи компанії повинні використовуватися виключно для цілей бізнесу.

9.7. Використання для інших, особливо особистих, незаконних або неприйнятних інших цілей, не допускається.

10. Рівні можливості для Співробітників

10.1. Компанія гарантує рівне та однакове ставлення до всіх Співробітників і надає всім рівні можливості при працевлаштуванні та під час виконання повноважень. У Компанії не допускається будь-яка дискримінація за гендерними ознаками (включаючи вагітність), віком, расовою приналежністю, сімейним станом, релігією, сексуальною орієнтацією, національністю, етнічною приналежністю, політичними переконаннями.

10.2. Можливість підвищення Співробітника на посаді та/або збільшення розміру його винагороди залежить винятково від кваліфікації, досвіду та професійної компетентності кожного окремого Співробітника.

11. Недопущення дискримінації Співробітників

11.1. У взаємодії з колегами та Третіми особами Співробітники повинні виявляти повагу та терпимість до різноманітних культур, ідеологій, вірувань та звичаїв. Співробітники зобов’язані утримуватися від поведінки, яка є переслідуванням, сексуальним домаганням, знущаннями, зловживанням службовим становищем. Заборонена поведінка може включати в себе образливі жарти, наклеп, фізичне насильство, залякування, вербальні чи невербальні пропозиції сексуального характеру, а також будь-які інші дії які є небажаними для іншої особи, принизливими або такими, що можуть завдати шкоди. Забороненими також є дії, які можуть сприйматися іншими Співробітниками, як вказана поведінка.

11.2. Ми з повагою ставимося до всіх пацієнтів, клієнтів та ділових партнерів та є чесними з ними.

11.3. Взаємодія та співжиття працівників відбувається на основі справедливості та взаємоповаги. Ми дотримуємося конфіденційності кожної особи та цінуємо особисту гідність.

11.4. Якість та безпека наших послуг є основою нашої ділової діяльності.

11.5. Кожен співробітник несе солідарну відповідальність за те, щоб ці основи нашої відповідальності дотримувалися.

11.6. Усі форми дискримінації, домагань або образ є не припустимими. Це ж стосується будь-якої форми примусу, насильства або їх загрози.

12. Конфіденційна інформація та захист персональних даних

12.1. Співробітникам заборонено без дозволу його безпосереднього керівника або Керівника Компанії розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала їм відомою у зв’язку із співпрацею з Компанією.

Конфіденційною є інформація, що не є загальнодоступною, несанкціоноване розголошення якої може заподіяти шкоду Компанії, її бізнес-партнерам, Співробітникам або іншим фізичним чи юридичним особам (наприклад, персональні дані, інформація про клієнтів, бізнес-плани, фінансові показники Компанії тощо). Співробітники повинні утримуватися від обговорення відомої їм конфіденційної інформації в громадських місцях.

12.2. Співробітники зобов’язані дотримуватися законодавства про захист персональних даних, що знаходяться в розпорядженні Компанії. Доступ до персональних даних, що знаходяться у розпорядженні Компанії, надається лише спеціально уповноваженим працівникам, які мають службову необхідність доступу до цих даних.

12.3. Після звільнення або припинення співробітництва з Компанією Співробітнику забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала йому/їй відома у зв’язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов’язань, крім випадків, встановлених законом.

13. Різне

13.1. Керівник забезпечує організацію механізмів зворотного зв’язку із Співробітниками, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення цього Кодексу.

13.2. Компанія забезпечує проведення періодичних практичних навчань для Співробітників щодо ділової поведінки та етики, а також щодо аспектів застосування норм цього Кодексу. У разі необхідності, в якості учасників практичних навчань можуть запрошуватися Треті особи або їх представники. Для проведення навчань можуть залучатися зовнішні консультанти.

13.3. Перед початком співпраці Компанії із новим Співробітником Уповноважений проводить короткий інструктаж щодо основних положень цього Кодексу, а Співробітник підписує відповідний документ про ознайомлення із змістом цього Кодексу.

13.4. Керівник, Уповноважений забезпечують проведення періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Компанії. Оцінка проводиться або шляхом створення комісії із Співробітників Компанії, або шляхом залучення відповідних зовнішніх консультантів.

13.5. Уповноважений забезпечує своєчасне внесення змін до цього Кодексу з метою врахування корупційних ризиків, які виникають у діяльності Компанії, а також на підставі пропозицій Керівника та Співробітників.

У будь-якому разі, положення цього Кодексу переглядаються не рідше одного разу на два роки з моменту його прийняття або внесення до нього змін.

13.6. Актуальна версія цього Кодексу доступна онлайн на сайті компанії //brass.if.ua/