Стратегія "БРАСС" 2020-2024

стратегія клініки "БРАСС" 2020-2024 розроблена спільно з німецьким експертом з розвитку медицини Horst Jeschke в рамках програми SES, вересень 2019 року.

«БРАСС» – медичний заклад, який займається відновленням здоров’я, естетики та якості життя – з діагностикою та на її основі підібраною терапією в т.ч. хірургічними оперативними втручаннями відповідно до принципів Доказової медицини (Evidence-based medicine). Заклад розрахований на людей, які хочуть запобігати хворобам в першу чергу за рахунок профілактичних оглядів та профілактичної терапії, а не лікувати хвороби, коли вони вже існують.

Основний фокус діагностики – на пакетах медичних обстежень для людей різного віку та статі з постійним тривалим веденням «view of health status» та відповідними check-up lists певної періодичності залежно від віку клієнта.

Основний фокус терапевтичних програм – спрямований на підтримку та забезпечення молодого та здорового, з добрим самопочуттям стану організму методами, які є максимально корисними з точки зору довготривалих результатів та які базуються на принципах evidence-based medicine.

Основний фокус хірургічних втручань – косметична хірургія обличчя, пропорцій тіла, долонь та стоп, а також корекція інших проблем зовнішності, хірургічне лікування урологічних захворювань у чоловіків.

Клініка, не менше ніж 80% клієнтів якої після проходження терапевтичних програм у нас оцінюють результати вирішення причин звернення – рейтингом «4» або «5» за 5-ти бальною шкалою, де «1» – незадовільно і «5» – дуже добре, відмінно.

Також як заклад, рівень сервісу якого за опитуванням існуючих та минулих клієнтів становить в середньому не менше, ніж «4» за 5-ти бальною шкалою, де «1» – дуже погано і «5» – відмінно.

Не менше ніж 3% наших пацієнтів – є громадянами іноземних країн.

Заклад, не менш як 50% персоналу якого щороку відвідує не менш ніж 1 міжнародний захід, присвячений його профілю роботи, за межами України та не менше 1-го разу на рік заходу підвищення кваліфікації в Україні.

Заклад, в якому задекларований перелік послуг кожного лікаря не менш як на 50% складається з програм терапії та технологій, зазначених в бібліотеках Evidence based medicine як такі, що не старіші за 2 роки, або за останні зазначені для терапії відповідних захворювань.

Те саме стосується діагностичних методик, використовуваних в нашій роботі (не менше 50% методик мають відповідати рівню не старіших ніж 2 роки по Evidence based medicine або останніх відповідних діагностиці цих захворювань).

Клініка, яка щодо терапії дітей відповідає описаним вище критеріям 2-річного періоду новизни в Evidence based medicine.

Клініка, яка має зв’язки з медичними закладами України та Світу, які забезпечують той показник, що не менше ніж 80% пацієнтів, які звертаються до нас, після консультації та діагностики відмічають, що їхня проблема може бути вирішена в «БРАСС» або їм було надано інформацію та контакти закладу в Україні або в Світі, який ці проблеми вирішує.

Клініка, яка відповідає чинним в Україні вимогам до медичних закладів щодо пропонованих нами процедур – та є інтегрованою в загальноукраїнську систему охорони здоров’я з отриманням фінансування від НСЗУ.

Клініка, персонал якої за даними щорічного опитування, оцінює степінь своєї задоволеності роботою в «БРАСС» рейтингом не нижче «4» за 5-ти бальною шкалою, де «1» – дуже незадоволений, «5» – надзвичайно задоволений.

Клініка, не менше ніж 2% загальної кількості операцій якої проводиться людям, які мають проблеми зовнішності, несумісні з нормальним існуванням в соціумі (за експертним рішенням команди лікарів «БРАСС») та не мають коштів на відповідну корекцію – безкоштовно для реалізації вияву соціальної відповідальності бізнесу.

Кількість лікарів повинна бути 40-60 осіб.

Загальний оборот клініки за рік – 1,5 млн євро при рівні EBITDA – не менше 15%

Кількість лікарень – одна, з консультаційними пунктами в не менше ніж 3-х містах – обласних центрах України.

Clinic “BRASS”. STRATEGY 2020-2025

BRASS is a medical institution that restores health, aesthetics and quality of life – with diagnostics and therapy based on it, incl. surgical operations in accordance with the principles of Evidence-based medicine. The facility is designed for people who want to prevent illness first and foremost through preventative examinations and preventive therapy rather than treating the disease when it already exists.

The main focus of diagnostics is on medical examination packages for people of all ages and genders with constant long-term view of health status and appropriate check-up lists at certain intervals depending on the client’s age.

The main focus of therapeutic programs is to support and maintain a young and healthy, well-being body by methods that are most useful in terms of long-term results and are based on the principles of evidence-based medicine.

The main focus of surgery – cosmetic surgery of the face, proportions of the body, palms and feet, as well as the correction of other appearance problems, surgical treatment of men urological diseases.

Clinic, not less than 80% of clients of whom after passing therapeutic programs, we evaluate the results of addressing the reasons for treatment – a rating of “4” or “5” on a 5-point scale, where “1” is unsatisfactory and “5” is very good, perfectly.

As well as an institution whose level of service according to the survey of existing and past clients is on average not less than “4” on a 5-point scale, where “1” is very bad and “5” is excellent.

At least 3% of our patients are foreign nationals.

An institution of not less than 50% of the staff who attend at least one international event devoted to his or her profile of work each year outside of Ukraine and at least once a year in a professional development event in Ukraine.

An institution that lists at least 50% of each physician’s services consists of therapy programs and technologies listed in the Evidence based medicine libraries as being no older than 2 years or the last listed for relevant illnesses.

The same applies to the diagnostic techniques used in our work (at least 50% of the techniques should be at least 2 years old by EBM or at least relevant for the diagnosis of these diseases).

A clinic that, in the treatment of children, meets the criteria described above for a 2-year period of novelty in EBM.

The clinic, which has links with medical institutions of Ukraine and the World, which provide an indicator that at least 80% of patients who refer to us, after consultation and diagnosis, indicate that their problem can be solved in “BRASS” or them information and contacts have been provided by an institution in Ukraine or in the World that addresses these issues.

A clinic that meets current health care requirements in Ukraine for our proposed procedures – and is integrated into the nationwide healthcare system with funding from the NHS.

The clinic, whose staff according to the annual survey, assesses their degree of satisfaction with the work in BRASS by rating not lower than “4” on a 5-point scale, where “1” is very dissatisfied, “5” is extremely satisfied.

Clinic, not less than 2% of the total number of operations performed for people who have problems of appearance, are incompatible with normal existence in the society (by expert decision of the team of doctors “BRASS”) and do not have the funds for appropriate correction – free of charge for realization of social responsibility of business.

The number of doctors should be 40-60 people.

Clinic total turnover for the year – EUR 1.5 million with EBITDA – not less than 15%

The number of hospitals is one, with consulting points in at least 3 cities – regional centers of Ukraine.